top of page
sign_mockup_0122_edited.jpg

ПОЛИСИ ОД СИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ

БД БРОКЕР ДЕБАР

НАШИОТ ТИМ

ЗА НАС

DSC_4507.jpg
DSC_4514.jpg

Осигурителното брокерско друштво БД Осигурителен брокер АД Дебар e aкционерско друштво овластено за вршење на осигурително брокерски работи со дозвола број УП 1-14-1-608 од 30.06.2022 година издадена од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Tehnicki Pregled ‘'DITI-KO'' Debar Kontrolli Teknik "DITI-KO" Dibër, Edvard Kardel, Debar

+38978923777
+38978466660

Thanks for submitting!

bottom of page