top of page
Happy Family in the Park

 BD BROKER

Осигурителното брокерско друштво БД Осигурителен брокер АД Дебар e aкционерско друштво овластено за вршење на осигурително брокерски работи со дозвола број УП 1-14-1-608 од 30.06.2022 година издадена од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

bottom of page